PROGRAMLARIMIZ


Beden Dili

Bu eğitim genel bilgiler verilen,  klasik bir beden dili eğitimi değildir. Doğrudan kurumunuzun iş hedeflerine yönelik olarak çalışanların birbirini ve misafiri anlamasına yönelik olarak özel olarak tasarlanacak bir eğitimdir.

Çok Boyutlu Liderlik

Bu eğitim, liderlik kavramını basmakalıp ya da moda kavramların içine hapsederek, ezberi tekrar eden bir eğitim değildir. Özellikle iş dünyasında başarısını uygulamalarla, tecrübelerle kanıtlamış yöntemlerin, ilkelerin paylaşılacağı, tartışılacağı bir eğitimdir.

İnsan Sarrafı: Davranış Okuma ve Kişilik Analizi

Muhatap olduğumuz insanların kişilik özelliklerini, davranış kalıplarını, muhtemel düşüncelerini tahmin ederek, buna uygun karşı davranışlar geliştirme. Eğitimin sonunda bu bilgileri ve becerileri kullananların etki gücü ve insan okuma yetkinliği inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır.

Duygusal Zeka

Hem iş hayatında hem de özel hayatta, başarılı olmak, hedeflere ulaşabilmek ve arzu edilen performansı sergilemek, duygusal zekanın beş boyutunda gelişmemize bağlıdır. Bu eğitim, duygusal zekanın beş boyutunu uygulamalar ve etkileşimli çalışmalarla aktarmayı ve yaşama uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Duygusal Satış

Duygularımızla karar verdiğimiz, satın alırken farkında olmadan duygularımızın etkisinde kaldığımızın farkına vararak karşı tarafı ikna etmenin yöntemleri paylaşılmaktadır.

Enneagram: Kişiliğin Aynası

Dünyanın en eski kişilik analizi yöntemi olan ve günümüzde gizli servislerden çok uluslu şirketlere, bireysel ilişki yönetiminden sosyal yaşama kadar bir çok kurum ve kişi tarafından, hayatın her alanına uyarlanan tekniğin eğitim programına dönüştürülmüş hali.

Etkili İletişim

İnsanlarla zorlamadan ve başarılı şekilde etkili iletişim kurabilmenin temel yolları

Etkili Konuşma ve Hitabet

Doğru, etkileyici konuşabilmenin ve hitabetin püf noktalarının sunulduğu etkili, iz bırakan, sonuç alıcı bir eğitim. Klasik bir diksiyon eğitimi değildir. Melodik konuşma esasına dayanan, günlük yaşamda konuşma yoluyla etki gücünü artırmayı hedefleyen bir eğitimdir.

Hipnotik İletişim ve Gizli İkna

Özellikle satış ve pazarlama departmanı ile müşterilerle en yoğun iletişim içinde olan görevlilerin müşterileri ürün ve hizmetlere yönlendirmede hipnotik telkinleri ve kalıpları kullanarak sonuç almalarını sağlayan farklı bir eğitim

İkna Becerileri

Yönetimde, satışta, ailede, sosyal hayatta karşımızdakilerin bizim düşüncelerimiz doğrultusunda davranmalarını sağlamak, konusunda etkili ve pratik beceriler kazandırma

İş Hukuku

Yönetim yetkisi taşıyanların İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında, insan yönetirken bilmeleri gereken güncel iş hukuku bilgilerinin aktarıldığı, uygulamadan örneklerin tartışıldığı eğitim

İş Yaşamında Kişisel İmaj Yönetimi

İş yaşamındaki bireylerin,

  • Pozisyonlarına
  • Kişiliklerine uygun bir savranış, görüntü yoluyla izlenim oluşturmak için ihtiyaç duyulabilecek bilgileri içermektedir.
İşyerinde Duyguları Yönetebilme ve İş Odaklı İletişim Kurabilme

İş hayatında yaşanan iletişim kaynaklı sorunların büyük kısmı, iş iletişimini klasik iletişim yöntemleriyle başarabileceğimiz yanılgısıdır. Oysa iş hayatı duyguların iyi yönetilmesi gereken, daha profesyonel davranışların sergileneceği, hedef/sonuç odaklı bir dünyadır. Bu eğitim, iş dünyasının bu özelliklerine uygun beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi

Her kademedeki yöneticilerin liderlik özelliklerini güçlendirmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerin yaşamdan örneklerle ve uygulamalarla incelendiği etkileşimli (interaktif) bir eğitim programıdır.

Sunum Teknikleri

Toplantıda, sahnede, tezgahın ardında kısaca her yerde ve her ortamda karşıdakini ikna etmeye dönük başarılı sunumlar yapabilme

Takım Yönetimi (Yöneticiler İçin)

Takım çalışmasından farklı olarak yalnızca yöneticilere özgü olan bu programda takım oluşturma, takımı geliştirme ve uyum içinde çalışmalarını sağlama konularında sahada uygulanacak bilgi ve beceriler aktarılması hedeflenmektedir.

Yetki Devri ve Çalışanı Geliştirme

İş dünyasının en çok tartışılan konularından birisi olan çalışana yetki devrinin nasıl, ne zaman ve hangi durumlarda yapılması gerektiğine, ayrıca çalışanı yetki devrine hazırlarken onun nasıl geliştirilip güçlendirileceğine ilişkin yöntemlerin, tekniklerin aktarıldığı eğitim programımız.

Kurum İçi İletişim

İşyerinde yöneticilerle çalışanlar ve çalışanların kendi aralarındaki iletişimin iş hedeflerini de dikkate alacak biçimde geliştirilmesi ve etkili hale getirilmesi

Kurum Kültürü

Kurum kültürünün şirketlerin hayatındaki önemi ve başarısına etkilerinin incelendiği, olumlu kurum kültürü oluşturmanın, eğitim verilen kuruma özgü tartışıldığı ve sonuçların raporlandırıldığı eğitim.

Kurumlarda Yenilikçilik- İnovasyon ve İşe Değer Katma

Bu eğitim, yöneticilerin ve her kademedeki çalışanlarının, işlerine ve iş yapma biçimlerine bakmalarını ve onları sorgulamalarını sağlayan, yeni iş yapma biçimleri ve işe değer katacak yeni yöntemleri oluşturma konusunda bakış açısı oluşturmalarını sağlayacak, yaratıcı drama etkinlikleriyle desteklenen bir eğitimdir.

AB Fonları ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi - AB Proje Yönetim Döngüsü
Eğitim İçeriği:
AB Fonlarına nitelikli ve kabul edilebilir proje teklifi yazabilmenin en önemli unsuru, AB Proje Kültürü ve Felsefesi’nin öğrenilmesidir. Tasarlanan eğitim, proje fikri oluşturma, uygun çağrı ve fon bulma, kurgulanacak olan mantıksal çerçeve, proje yönetimi ve projenin  sonlandırılmasına kadar olan tüm süreci içeren bütünsel bir yaklaşım ile sunulmaktadır.
 
o Problem ve Gereksinim Analizi ve Proje Yaklaşımı + UYGULAMA
o AB Ağları ve Proje Destek Fonları (AB IPA, H2020, ERASMUS, ERA, vb.) 
o Projelere Nereden ve Nasıl Başlayacağız, AB Fon Çağrıları ve Projeye Uygun Çağrı ve İhtiyaç duyulduğunda ortak nasıl bulunur? + UYGULAMA
o Proje Döngü Yönetimi
o Mantıksal Çerçeve 
o Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması + UYGULAMA
o Faaliyet Planı ve BÜTÇE Hazırlama + UYGULAMA
o Sürdürülebilirlik, Yaygınlaştırma ve PR + UYGULAMA
o Proje Online Başvuru Arayüzleri ile Proje Önerisinin Yazımı ve Başvuru + Uygulama
o Proje Değerlendirme Süreci, Sözleşme Yapılması 
o İzleme ve Değerlendirme
o Genel Değerlendirme ve Kapanış.
 
Yöntem
 
Program her dönem için sadece 7 katılımcıdan oluşacaktır. Program 3 ay sürecek fakat her gün katılım olmayacak, belirli periyotlar ile belirli süre katılım zorunluluğu bulunacaktır.
Yurtdışı gözlem ve atölye çalışmaları, uluslararası performans ve gösteriler, doğa da uygarlıktan uzak 1 hafta hayatta kalma eğitimi de dahil olmak üzere çok farklı bir formatta sunulacak eğitim sonrasında kendine güvenen zorluklar ile mücadele edebilen, değerlerine bağlı bir birey olarak hayata hazırlanacaktır.  
Programa ait protokoller ve kurallar, programın başında  aktarılacaktır. Protokol ve kurallara uyulması programın başarısını etkileyeceğinden uygun davranış sergilenmediği takdirde katılımcının programa devam etmesine müsade edilmeyecektir.  
 
İçerik
Birinci Safha:
İnsan : Felsefe, Antropoloji
Teknoloji Yönetimi
Spor : Surf, Uzak Doğu, Dağcılık
Sanat : Sanat Tarihi, Van Gogh Müzesi, Resim-Heykel Atölye, 
İkinci Safha: 
Sosyal Sorumluluk : Afrika’da bir okul yapımı
Doğa : Hayatta Kalma ve dayanıklılık
Takım Atölye Çalışmaları 
 
Kobi’lerde Fon Ve Destekler - Ulusal ve Uluslararası Destekler ve Başvurular
Eğitim İçeriği
Ekonominin en önemli unsuru olan KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması amacıyla ulusal ve uluslarası bir çok hibe, kredi ve destekler sunulmaktadır.
Sınırlı kaynağa sahip KOBİ’ler için proje ve destek bulmak için kolaylaştırıcı mekanizmalara ve  eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu eğitim ile KOBİ’ler rekabet ve büyüme için fon ve desteklerden nasıl istifade edilebileceğini ve bu fonlara doğru projeler ile başvurmalarını sağlayacak Teknoloji Transfer Ofisleri gibi araçları nasıl kullanabilecekleri konusunda kapsamlı bir içerik oluşturulmuştur.  
 
Eğitim Programı 
Problem ve Gereksinim Analizi ve Proje Yaklaşımı 
Proje Döngü Yönetimi, Proje Bütçeleri, Fonlar ve Proje Karşılama Oranları
Teknoloji Transfer Ofisleri Ortaklık Kültürü ve Ulusal-Uluslararası İşbirliği Ağları.
KOBİ’ler için sağlanan Ulusal Fon ve Destek Programları (TUBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve diğer destekler) 
KOBİ’ler için sağlanan Uluslararası Fon ve Destek Programları (AB H2020, Erasmus+, COSME, ERDF, CEF ve diğer destekler ) 
İnovasyon Eğitimi

1. İnovasyon Farkındalık Eğitimi : 
2. İnovasyon Atölye Çalışması
3. Sektörel İnovasyon Eğitimi 
4. İnovasyon ve Strateji 
5. İnovasyon Kabiliyet Analizi 
6. İnovasyon Yol Haritası 
7. Akıllı Sürdürülebilir Şehir (Belediyeler için)
8. Sağlık İnovasyonu  (Hastaneler, Medikal Şirketleri ve Sağlık Kurumları vb.) 

 

Marka Yönetimi
Genel Kurs Tanımı: 
  • Marka nedir?
  • Kurumsal ve yenilikçi markaları anlama, yönetme ve ölçümleme, 
  • Stratejik pazarlamanın markalaşma sürecindeki rolü,
  • Kurumlar hem içerde hem dışarda markalarını nasıl yönetmeli ve konumlandırmalıdır? 
İçerik:
1. Marka nedir? Pazarlama Nedir? Satış nedir? Markaların dünyasına giriş
2. Tüketici Merkezli Marka Öz Varlığı (Brand Equity) ve Marka Konumlandırması (Brand Positioning)
3. Marka planlaması: Marka Rezonans (Brand Resonance Model) ve Marka Değer Zinciri (Brand Value Chain) Modellemesi
4. Marka öğeleri ve seçimi
5. Markalaşmada bütünleşik pazarlamanın ve pazarlama iletişiminin rolü ve önemi
6. Marka ölçümlenmesi ve marka performansı
7. Yeni marka yaratma süreci (marka portföyü, marka hiyerarşisi ve marka özü)
8. Marka yönetimi: zamansız (over time) ve sınırsız (over geographic boundaries) markalar
Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA