PROGRAMLARIMIZ


Süreç Odaklı Organizasyon Modeli

Eğitimin İçeriği
Kalitenin kültürel anlamı: kalite, beklenen sonuçların ulaşılması
Gelen taleplerin organizasyonel yapıdaki kalite boyutunda etkileri,
İş ve sorumlulukların süreç bazlı bir mantık içerisinde organizasyonu,
Süreçlerin Tanımlanması,
Kompleks konularla ilgili çalışılması
Etkileşimlerin analizi, şirket süreçlerinin sınıflandırılması, Etkinliği ölçmekte ihtiyaç duyulan göstergelerin, verimlilik ve diğeri süreçlerin gelişimi için sınırların tanımlanması

Eğitimin Hedefi 
Süreçlerle ilgili olarak organizasyonun yorumlanabilme kapasitesinin geliştirmesi, dolayısı ile şirket süreçlerini nasıl doğru bir şekilde tanımlayabileceğinin bilinmesi ve ana süreçler ile ilgili ölçülebilir hedeflerin tanımlaması; İş geliştirme amacıyla etkili destekleyici bir araç olarak uygulamak ya da benimsemek için kurumsal kabullerin oluşturulması,
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika   Katılımcı Sertifikası

Süreç Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Tanımlar ve Kavramlar ve Süreç türleri
ISO N544 kılavuzu
Süreç Öğeleri ve Süreçlerin tanımlanması
Süreçlerin dokümantasyonu
Dokümantasyon metotlarının seçimi
İş akış şemaları
Süreç yaklaşımı kavramı ve Süreç iyileştirme metotları
Süreç iyileştirme prensipleri ve Kritik süreç kavramı
Sektörel başarı faktörleri ve Kritik süreçlerin belirlenmesi
Süreç iyileştirme ekiplerinin oluşturulması
Süreç iyileştirme projelerinin yönetimi
Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar

Eğitimin Hedefi 
ISO 9001:2000 Standardının yayınlanması ile önemi artan, kuruluşların sistemlerini yönetmek için, sistemlerini oluşturan süreçlerini kontrollü olarak yönetmelerini ve bu sayede sistemlerinde “sürekli iyileştirme” sağlamayı amaçlayan Süreç Yönetimi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, süreç yönetimi kavramı konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.
Eğitimin Süresi   1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Stratejik Planlama ve Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Strateji ve stratejik yönetim kavramları
İşletmelerin güçlü/zayıf yönlerinin analizi (SWOT)
Müşteri ve paydaş kavramları
Kurum misyonu ve vizyonunun oluşturulması
Kurum ilke ve değerlerinin oluşturulması
Strateji, amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Performans ölçüm sisteminin geliştirilmesi
Stratejik Faaliyet planlarının oluşturulması
İzleme ve takip sistemi ve Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar, yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

Eğitimin Hedefi 
Stratejik planlama ve yönetim kavramlarının tanıtımı yapılmakta, stratejik yönetim tekniklerinin işletmelerde uygulama biçimleri tartışılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
Eğitim sonunda, katılımcılar, planlama ve yönetim teknikleri konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Toplam Kalite Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Değişim 
Yönetim Anlayışında Değişim 
Toplam Kalitenin Evrimi 
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? 
Yönetimde Anlayış Değişikliği 
Kalite ve İlkeleri 
TKY ile ilgili Kavramlar 
TKY’in Temel İlkeleri 
Liderlik 
Müşteri Odaklılık 
Herkesin Katılımı Ve İletişim 
Sürekli İyileştirme “Kaızen” 
“Kaızen” ve Liderlik 
Hedeflerle Ve Verilerle Yönetim 
Süreç Yönetimi 
Önlemeye Dönük Yaklaşım 
Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyon 

Eğitimin Hedefi 
Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY; müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm personelin katılıma dayalı bir yönetim modelidir. 
Eğitim sonunda kurum çalışanları TKY’nin temel amaçları ile; savurganlıkları önleme, verimliliği ve kaliteyi arttırma, şikayetleri ortadan kaldırma, maliyetleri azaltarak eldeki kaynakların optimum kullanımını sağlama, işlem zamanını kısaltma ve gelişmelerin sürekli izlenmesi becerileri kazanırlar. 

Eğitimin Süresi   2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Ürün Kalite Planlaması ve Onaylaması Süreci (APQP-PPAP)

Eğitimin İçeriği
İleri Ürün Kalite Planlamasının amacı ve hedefi
Çalışma takımının oluşturulması
APQP de kullanılan çalışma formatlarının örneklenmesi
Parça Onay Prosesi amaç ve kapsamının anlatılması
PPAP kapsamının mevcut otomotiv ana sanayilerinden örnekler ile açıklanması
Çalışmaların dokümantasyonun oluşturulması
PPAP dosyası bileşenlerinin örneklerle anlatılması
Firma süreçlerinde APQP kilit noktalarının belirlenmesi
APQP ve PPAP uygulama etkinliklerinin ölçülmesi
Gözden geçirme toplantısı yöntemleri
Bilgi paylaşımında otomasyon örneklerinin tanıtımı

Eğitimin Hedefi 
Sunulması amaçlanan yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmak ve otomotiv sektörüne has ve ana sanayi firmalarının beklentileri ile QS 9000 Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde Ürün Kalite Planlaması sürecinini kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)

Eğitimin İçeriği
Ölçüm sistemleri ve ölçüm verilerinin kalitesi
Ölçüm sistemlerinin istatistiksel özellikleri
Kararlılık
Sapma
Tekrarlanabilirlik
Yeniden üretilebilirlik
Doğrusallık
Parça ve ölçüm sistemleri değişkenlikleri
Sistem analiz prosedürlerinin oluşturulması
Örnek uygulamalar

Eğitimin Hedefi 
Üretim proseslerinin kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçüm sistemleriyle ilgili istatistiksel özellikler olan sapma, kararlılık, tekrarlanabilirlik, yeniden üretilebilirlik ve doğrusallık gibi kavramları örnek uygulamalarla aktarmak, ölçüm verilerinin kalitesini arttırmak üzere yöntemlerin gelişmesini sağlamaktır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

İstatiksel Proses Kontrol (SPC-IPK)

Eğitimin İçeriği
Kalitede önleme yaklaşımı ve sürekli gelişme
Temel istatistik kavramlar
Proses değişkenliği
Histogram
Normal dağılım ve parametreleri
Yeni istatistiksel proses kontrol sistemi
Ölçüm ve veri toplama
Makina yeterlilik analizi
Proses yeterlilik analizi
Yeterlilik göstergelerinin hesabı
Değişkenler için kontrol kartları
Nitelikler için kontrol kartları
Kontrol kartlarının analizi

Eğitimin Hedefi 
İstatistiksel Proses Kontrol, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara İstatistiksel Proses Kontrol ile ilgili temel teknikleri aktarmaktadır.
Eğitimin Süresi   2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)

Eğitimin İçeriği
FMEA nedir, hangi konularda, kimler kullanmalıdır
FMEA çalışma takımının oluşturulması
Deneyim ve firma kültürünün çalışmaya katılması
Ürün, proses gözlem teknikleri
FMEA çalışması sistematiğinin anlatılması
Örnek FMEA sayfası unsurlarının açıklanması
FMEA puanlama tekniklerinin anlaşılması
Müşteri isteklerinin çalışmaya katılması
FMEA girdi ve çıktılarının belirlenmesi
FMEA çalışmasının tüm sistem içindeki yeri ve konumunun algılanması
FMEA güncelleme gerekliliklerinin izah edilmesi
Örnek uygulamalar yapılması

Eğitimin Hedef
Hem ürün tasarımı hem de proses tasarımı aşamalarında gerçekleştirilebilen FMEA çalışmaları, özellikle üretim sektöründe, tasarımlanan ürün veya proseslerle ilgili olası problemleri tespit etmek ve sebeplerini ortadan kaldırmak için kullanılan en etkili önleyici araçtır. Sistematik bir fonksiyonlar arası ekip faaliyeti olan FMEA çalışmalarının yöntemlerini uygulamalarla destekli olarak aktararak edinilen bilgileri işlevsel kılmak, bu eğitim programının hedefidir.i 
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

İş Planı Hazırlama & Proje Yönetimi

Eğitimin İçeriği
İş planı ve proje yönetiminin yapı taşları
Stratejik planlama nedir?
Stratejik planlama – iş planı bağlantısı
İş planı nedir?
Neden iş planı?
Sistem nedir?
Program nedir?
Proje nedir?
Alt Proje nedir?
Yönetim nedir?
Proje yönetimi nedir?
Proje – operasyon ayrımı
Proje türleri nelerdir?
Neden proje yönetimi?
Etkin iş planı hazırlama sırları
İş Planı hazırlık süreci
İş Planı hazırlama rehberi
Proje Yönetiminde Kritik Faktörler
Proje zaman yönetimi
Proje maliyet yönetimi
Proje kalite yönetimi
Proje insan kaynakları yönetimi
Proje iletişim yönetimi
Proje risk yönetimi
Proje satınalma yönetimi
Proje Yönetim Sürecinin Kilometre Taşları
Proje amacı ve kapsamının belirlenmesi
Proje lideri ve takım üyelerinin belirlenmesi
Projenin aşamalandırılması
Proje takviminin belirlenmesi
Proje bütçesinin belirlenmesi
Projenin uygulamaya alınması
Uygulamanın izlenmesi
Vaka Çalışması
Medyanızdaki projelerin yönetilme sürecinin irdelenmesi

Eğitimin Hedef
İş dünyasında değişen müşteri isteklerini ve beklentilerini karşılayan ürün/hizmetlerin tasarlanmasından uygulanmaya alınmasına yönelik iş planlarının hazırlanması ve iş planlarının projelendirilerek yönetilmesi ile ilgili bilgi paylaşımın gerçekleştirilmesi ve şirketlerde etkin iş planı oluşturma ve proje yönetiminin uygulama reçetelerinin oluşturulması.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Kaizen

Eğitimin İçeriği
Karlılık ve maliyetlerdeki yeni yaklaşımlar.
Yalın üretim sistemi ve elemanlarının tanımlanması
Yedi MUDA (israf) ve nedenleri
6 Temel kaizen kuralı
Kaizen ve uygulama adımları
Kaizen formları ve kullanılması
Kaizen uygulaması öncesi alışması gereken ön yargılar
Kaizen organizasyonu
Yıllık kaizen planı
Kaizen uygulamaları ve personel yönetimi
Şirket bilgi paylaşım sistemi ve tek nokta eğitimleri ile yayılım

Eğitimin Hedefi 
İşletmelerde sürekli iyileştirme kültürünün yaratılması, iyileştirmenin her zaman mümkün olduğu ve bu iyileştirmenin sonsuz olduğu düşüncesinin yaygılaştırılması. Her çalışanının işine iyileştirme anlamında katkıda bulunabileceği ve bulunması gerektiği düşüncesinin yaratılması eğitimin temel hedefidir.
Eğitimin Süresi  3 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

6 Sigma*

Eğitimin İçeriği
6 SIGMA Nedir?
Six SIGMA Temel Kavramları,
Six SIGMA’da Seviyeler ve Roller,
Programın bütünün ne içerdiği,
Süreçler,
Organizasyon içinde var olan problemlerin teşhisi, tanımlama ve önceliklendirme.

Eğitimin Hedefi 
Stratejik önceliklerin belirlenmesinde, problemlerin proje haline dönüşmesinde, proje liderlerine ihtiyaç duydukları kaynakların sağlanması ve başarı için ihtiyaç duyulan zeminin hazırlanması, projenin sonuçlarının izlenerek kazançların ölçümlenmesi, kazançlarınızın harcadıklarından en az 5 kat daha fazla olabileceği bir yapının oluşturulmasında 6 SIGMA’nın rolünün ne olduğu hakkında fikir sahibi olabilmek.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

 

5 S

Eğitimin İçeriği
Sürekli iyileştirme (Kaizen)
Toplam Verimli Bakım (TPM) Nedir?
5 S Uygulamasının Faydaları
Seiri (Ayıklama)
Seiton(Düzenleme)
Seiso(Temizlik)
Seiketsu(Süreklilik)
Shitsuke(Disiplin)
5 S’e Karşı Dirençler
Uygulamalar

Eğitimin Hedefi 
Çalışma ortamlarında düzensizliklerden kaynaklanan düşük verimin ve kayıpların kontrol altına alınması için gerekli olan yönetim sisteminin prensiplerini açıklamak, uygulamalardan örnekler göstermek.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

6 S Endüstriyel Disiplin Teknikleri

Eğitimin İçeriği
Niçin 6 S?
6S temelleri
6S uygulamalarında karşılaşılan itirazlar
6S' in sağlayacağı yararlar (çalışana, işletmeye)
1. Temel: organizasyon
Kırmızı etiket eylemi
2. Temel: düzenlilik
Uygun konumların belirlenmesi
Konumların tanımlanması
3. Temel: temizlik
Temizliği uygulama
Temizlik denetimi
4. Temel: standartlaştırma
Standartlaştırma aşamaları
Önleme
5. Temel: disiplin
6.S-Güvenlik
Gerekli koşullar
Karşılıklı roller
Araç ve yöntemler
Uygulama ile ilgili ipuçları

Eğitimin Hedefi 
Olumlu etkiler yaratacak bir çevre oluşturmak için sıradan bir temizlik operasyonu yerine genel düşünce yapısını değiştirmeye yönelik 5 adımlı bir eyleme ihtiyaç vardır.
Bu eğitimin sonunda katılımcılar adımda temizlik, tertip, düzen, güvenlik ve TPM’nin alt yapısını sağlamanın gereklerini açıklayabileceklerdir
Eğitimin Süresi
1 Gün
Sertifika
Katılımcı Sertifikası

Q 7 Problem Çözme Teknikleri

Eğitimin İçeriği
Problemin tanımlanması ve ekibin belirlenmesi
Problemin boyutunun ortaya konması
Geçici önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması
Olası sebeplerin belirlenmesi
Olası sebeplerin doğrulanma önceliklerinin belirlenmesi
Olası sebeplerin doğrulanması ve asıl sebeplerin tespiti
Olası çözümlerin belirlenmesi
Çözümlerin analizi ve seçimi
Çözümün planlanması ve yaşama geçirilmesi
Sonuçların değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmeler
Problem çözme tekniklerini ekip olarak kullanılması
Kullanılan teknikler
1.Akış şeması,
2.Beyin fırtınası
3.Sebep-Sonuç diyagramı,
4.Pareto analizi,
5.gruplandırma ile veri analizi,
6-histogram –çan eğrisi
7-korelasyon ilişki diyagramı

Eğitimin Hedefi 
Şirket içindeki tüm çalışanların ekip halinde katılımıyla, mevcut ürün ve proseslerdeki kalite ve verimlilik problemlerini sürekli iyileştirme olarak çözümlemek ve şirketin rekabetçi durumunu devam ettirmek; Katılımcıların, problemlere sistematik yaklaşma ve ekip çalışmasına yatkınlığını geliştirmek. Kalite çemberleri q7 tekniklerini kullanarak yapılır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

İnovasyon Yönetimi

Eğitimin İçeriği
İnovatif bir fikrin doğuşu
İnovasyon çeşitleri-( ürün,süreç)
İnovasyon tipleri-( artan,radikal,)
İnovasyon sürecinin tanımlanması
Dünya ve ülkemizde inovatif şirketlerin sırları
Arge yönetiminde başarı ve başarısızlıklar
Kurumsal inovasyon organizasyonu
İnovasyon stratejilerinin seçilmesi
Ürün ve proses inovasyonu
Kurumsal inovasyon yeteneği nasıl geliştirilir

Eğitimin Hedefi 
İNOVASYON ; iş fikirlerinin kurum için katma değer yaratma sürecidir.
Bu süreç arge ve teknoloji yönetimine entegre edilen inovasyon stratejileri ile desteklenmez ise fikir tohumları çiçek açamaz ve meyve veremez.
Dünyada ve ülkemizde ki firma örnekleri ile şirketinizde " inovasyon strateji" lerinize destek olunması amaçlanmaktadır
Eğitimin Süresi   1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Yalın Üretim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Yalın düşüncenin 5 Temel kavramı
Değer
Değer Akışı
Süreklı akış
Çekme
Mükemmellik
Yalın üretim sistemi
Yalın Dönüşüm ve Taichi Ohno
7 büyük israf-mura-muri-mura
Toplam verimli bakım
Değer akış Haritalama

Eğitimin Hedefi 
Küresel krizin etkilerinin devam ettiği bu dönemde firmalarımız ayakta kalmanın savaşını vermektedir. maliyet düşürme, verimliği artırma, organizasyonu yalınlaştırma gibi teknikleri içeren Yalın üretim sistemi hakkında temel bir farkındalık sağlamak eğitimin  amacıdır.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika   Katılımcı Sertifikası

Üretim ve Lojistik Planlama Tekniği

Eğitimin İçeriği
Üretim Yönetimi ve Üretim Lojistiği, Kod ve Kavramları·
Üretim Tarafında Programlama· MRP ( Material Requirements Planning – Malzeme Kaynakları Planlaması )·
MRP II ( Manufacturing Requirements Planning – İmalat Kaynakları Planlaması )·
FMS ( Flexible Manufacturing Systems – Esnek Üretim Sistemleri )·
OPT ( Optimal Manufacturing Techniques – Optimal Üretim Teknikleri )·
JIT ( Just in Time – Tam Zamanında Üretim / Sıfır Stoklu Üretim )· ·
Şirketlerde Üretim Planlamasının Yeralma Nedenleri·
Üretim Planlamasında Uyulması Gereken Prensipler·
Üretim Planlamada Temel Alternatifler·
Üretim Planlamada Engelleyici Faktörler·
Üretim Planlama Modülleri ve Yönetimi MRP ( Malzeme İhtiyaç Planlaması ) ve Ürün Ağacı MPR Net İhtiyaç Planlama Yöntemi
Lojistikte MRP ve MRP II İş Planı Terminleme, Kapasite Planlaması,Planlama Stratejileri,
MRP II Planlama Düzeyleri, Üretim Programı Genel Akışı· JIT ( Tam Zamanında Üretim ), Tam Zamanında Üretimin Doğuşu,
JIT Üretim Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak KANBAN,JIT Stok ve Satınalma Sistemleri 
Eğitimin Hedefi 
Şirketinizin planlama süreçlerini analiz ederek farkındalık sağlamaktır.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
Satın almanın stratejisi ve politikaları.
Temel satın alma süreci.
Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.
Satın almanın organizasyon içindeki yeri.
Çeşitli organizasyon uygulamaları.
Satın alma bölümünün organizasyonu.
Satın almanın kalite sorumluluğu.
Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.
Tedarikçilerle hasım ilişkisi.
Hasım ilişkisinin olası sonuçları.
Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.
Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.
Tedarikçi seçimi.
Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.
Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.
Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.
Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi
Satın alma mesleğinde profesyonellik ve etik ilkeler
Satın almacının inisiyatif kullanımı.
İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.
Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.
Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.
Satın alma bütçesi.
Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar.
Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.tedarik zinciri yönetimi

Eğitimin Hedefi 
Küresel rekabetin satınalma süreçlerinde etkin olması " para satınalırken kazanılır" söyleminin genelleşmesine yol açtı.Süreç yönetimi odaklı satınalma sttateji ve politikalarının geliştirilerek verimliliğinin artması ve malzeme hareketinden, stoklara maliyeti düşürecek tekniklerin öğrenilmesi bu seminerde amaçlanmaktadır.iş hayatından case study ile desteklenen ve grup çalışması ile bilgilerin pekiştirilmesi katılımcıların bakış açılarına yeni açılımlar kazandıracaktır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Toplam Verimli Bakım (TPM)

Eğitimin İçeriği
TPM nedir?; TPM genel Tanımı, hedefleri, prensipleri 
TPM nasıl uygulanır?; TPM hazırlıkları, elemanların eğitimi, ekiplerin kurulması, ilk başlangıç (Kick off), olumsuzlukların belirlenmesi, veri toplama ve değerlendirme, toplam ekipman etkinliği (TEE), işletmelerin temel kayıpları, hedeflerin belirlenmesi, raporlama ve izleme, otonom bakım, ekiplerin denetimi, ekiplerin sunumu, TPM çalışmalarının yayılımı 
TPM uygulama sonuçları; TPM organizasyonu, önceliklerin belirlenmesi, pilot bölge seçimi, master plan ve faaliyet planı, ilk temizlik ve etiketleme 

Eğitimin Hedefi 
Yöneticilerin TPM faaliyetlerini planlama, öncelikleri belirleme, gerekli kaynakların tahsisi, yetkilendirme, uygulanmaları ve sonuçları izleme, faaliyetlerin yayılması aşamaları ve Mühendisler, ekip liderleri ve çalışanlar TPM faaliyetlerini uygularken izleyecekleri adımları, başarılı bir uygulama için yapılması ve yapılmaması gerekenleri, pilot bölge sonrası yayılım için önderlik rolü için bilgi aktarılması hedeflenmektedir.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

QFD - Kalite Fonksiyonları Dağılımı

Eğitimin İçeriği
Giriş 
Tanımlar
Değer Analizi
QFD’nin tarihçesi 
Uygulama alanları 
QFD’nin yararları 
QFD metodolojisi 
QFD’nin adımları 
Uygulamalarla QFD

Eğitimin Hedefi 
QFD metodu, 60’lı yılların ortalarında Japonya’da geliştirilmiş ve başarı ile uygulanmıştır. Japon firmaları Mitsubishi ve Toyota 70’li yılların başlarından itibaren bu yöntemi uygulamaya başlamışlardır. Amerika’da 80’li yılların başlarından itibaren, Avrupa ülkelerinde ise bundan 10 yıl sonra amerikan menşeli firmalar bünyesinde kullanılmaya başlanmıştır. Yöntem sayesinde aşağıda sıralanan hedeflere erişilebilmesi için bir strateji geliştirilmesi mümkün olabilmektedir:

• Müşteri kullanımının optimizasyonu 
• Memnun müşteri kazanmak 
• Rekabet şansının artırılması 
• Pazar payının artırılması
QFD yöntemini ve uygulama alanlarını katılımcılara aktararak, şirketlerinde uygulamalarını sağlamaktır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Kalite Yöneticiliği

Eğitimin İçeriği
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bilinçlendirme, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin ele alınması, İç denetçi, Sürekli Gelişen Dünya da Liderlik

Eğitimin Hedefi 
Genel olarak Kalite Yönetim sistemleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve bu konularda yönetim becerilerini geliştirmek.
Eğitimin Süresi  8 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Bilgi Güvenliği Yöneticiliği

Eğitimin İçeriği
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi, "ISO 27031 ""Bilgi ve iletişim teknolojileri — İş Sürekliliği readiness for business continuity"" STANDARDI TEMEL EĞİTİMİ", ISO/IEC 27031:2011 "Bilgi teknolojileri - Güvenlik teknikleri - İş sürekliliği için bilgi ve iletişim teknolojileri hazırlıklılık prensipler"i STANDARDI TEMEL EĞİTİMİ, "BS 10012: 2009 Kişisel bilgi yönetim sitemi için Veri Koruma-Standardı TEMEL EĞİTİMİ"
Bilgi güvenliği ihlal olayları eğitimi, ISO/IEC 20000-1 Bilgi teknolojileri – Servis Yönetimi- Standardı TEMEL EĞİTİMİ, Sürekli Gelişen Dünya da Liderlik

Eğitimin Hedefi 
Bilgi güvenliği standardı BS 7799-2’nin revize edilip 2005’in sonlarında ISO 27001:2013 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren bu standart kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır. Bu gereklilikler konusunda tam olarak bilgi ve beceri sahibi olmak ve yönetim becerilerini geliştirmektir
Eğitimin Süresi   10 Gün
Sertifika   Katılımcı Sertifikası

Gıda Güvenliği Yöneticiliği

Eğitimin İçeriği
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme, BRC, IFS, Helal Gıda, GMP, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin ele alınması, İç denetçi, Sürekli Gelişen Dünya da Liderlik

Eğitimin Hedefi 
Genel olarak Kalite Yönetim sistemleri ve Gıda güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve bu konularda yönetim becerilerini geliştirmek.
Eğitimin Süresi   8 Gün
Sertifika   Katılımcı Sertifikası

Otomotiv Kalite Yöneticiliği

Eğitimin İçeriği
ISO /TS 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi Bilinçlendirme, İç denetçi
Global 8D ve Etkin Problem Çözme Yöntemleri, Hata Türleri ve Etkileri Analizi, Ürün Kalite Planlaması ve onaylama süreci ( APQP – PPAP)
Toplam Üretken Bakım Temel Eğitimi
İstatistiksel Proses Kontrol, Ölçüm Sistemleri Analizi (Measuring System Analysis) MSA, KAIZEN workshop
5S, Yalın Üretim
Sürekli Gelişen Dünya da Liderlik

Eğitimin Hedefi 
Genel olarak Kalite ve Otomotiv Yönetim sistemleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve bu konularda yönetim becerilerini geliştirmek.

Eğitimin Süresi  15 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Enerji Yönetim Sistemi Uygulamalı Eğitim

Eğitimin İçeriği
1.Bölüm: Genel Bilgilendirme
Enerji Verimliliği 
Devletin enerji politika ve hedefleri, İlgili yasa ve yönetmelikler, kurum/şirket ve bireysel yükümlülükler     
Enerji Kimlik Belgesi
Sanayi ve binalarda enerji performans yönetimi, Enerji Etüt ve Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)
2.Bölüm: Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001:2011)
Mevcut durum analizi (üst yönetim kabulü ve taahhüdü, görev ve sorumluluklar, ÖEK’lar, referans noktası, EnPG’leri, amaç ve hedefler, eylem planı, iç etüt)
Yönetimin Sorumluluğu ve Enerji Politikası
Görev ve sorumlulukların belirlenmesi
Kapsam ve sınırlar
Politika
2.3 Enerji planlaması
Veriler ve eğilimler
Önemli enerji kullanıcılar (ÖEK) 
Yönlendiriciler (regresyon analizi, cusum grafiği)
Enerji Performans Göstergeleri (EnPG)
Ölçüm planı
Bakım kriterleri
Kritik işletme parametreleri
Teknik etütler (enerji etüt-proje, ölçüm)
Fırsatlar listesi
Eğitim
Belgeler
2.4 Uygulama ve işletim
İşletme kontrolü
Satın alma
Tasarım
2.5 Kontrol etme
İç etütler
Uygunsuzluklar
Yasal
Bilgi ve finans
2.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

 

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
Satın almanın stratejisi ve politikaları.
Temel satın alma süreci.
Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.
Satın almanın organizasyon içindeki yeri.
Çeşitli organizasyon uygulamaları.
Satın alma bölümünün organizasyonu.
Uygun fiyatın tespit ve analizi
Müzakere ve pazarlık
Satın almanın kalite sorumluluğu.
Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.
Tedarikçilerle hasım ilişkisi.
Hasım ilişkisinin olası sonuçları.
Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.
Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.
Tedarikçi seçimi.
Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.
Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.
Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.
Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi
Satın alma mesleğinde profesyonellik ve etik ilkeler
Satın almacının inisiyatif kullanımı.
İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.
Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.
Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.
Satın alma bütçesi.
Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar.
Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.
tedarik zinciri yönetimi ve satınalma ilişkisi
Lojistik fonksiyonlar ile satınalma faaliyetlerinin entegrasyonu
Tahmin yöntemleri
Sürdürülebilir satnalma ve tedarik zinciri

Eğitimin Hedefi 
Firmalarında maksimum verimlilik sağlamak
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA